arhitektura melin

DPU ZONA UZ JADRO I

Lokacija: Solin
Površina: 3.4 ha
Godina: 2006.

1/1 Nacrti

Lokacija u centru Solina, istočno od Gospinog Otoka. Kroz samu zonu prolazi rukavac rijeke Jadro. Unutar zone predviđeni su sadržaji javne i društvene namjene. U zapadnom dijelu zone predviđen je prostor za izgradnju hotela.